Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Emo-Run / Simone van der Putten

Emo-Run is een handelsnaam voor de praktijk van Simone van der Putten, begeleiding en coaching bij sporten in de warmtecabine en gedragsverandering bij afvallen.

In de onderstaande tekst staat Emo-Run ook voor Simone van der Putten, als ook voor trainers die trainingen/cursussen verzorgen onder de noemer Simone van der Putten / Emo-Run.

Deelnemer staat voor deelnemer, dan wel deelneemster; de persoon, die een cursus, begeleiding of training volgt bij Emo-Run / Simone van der Putten.

Algemeen:
Trainingen en cursussen:

 • Het aanmeldformulier/intakeformulier wordt door de deelnemer zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld. Het ondertekenen van het formulier is een akkoord van de deelnemer voor de door Emo-Run gehanteerde voorwaarde.
 • Het volgen van de cursus of training of opvolgen van adviezen verzorgd door (een) trainer(s) van Emo-Run is voor eigen risico. De trainer(s) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en zaken, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens en/of na de cursusperiode.
 • Indien de deelnemer twijfelt over zijn/haar gezondheid, is een sportmedische keuring bij een Sport Medische Instelling, dan wel een goedkeuring van zijn/haar behandelend (huis)arts een eis voor deelname aan een cursus of training.
 • Emo-Run houdt zich het recht voor een cursus/training af te breken, te annuleren indien er twijfels bestaan over de gezondheid van de deelnemer.
 • Bij verhindering van de deelnemer, dient de deelnemer zich voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet 24 uur van te voren geannuleerd is, is Emo-Run gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen of afspraak te laten vervallen.
 • Als deelnemer onverwacht niet aanwezig kan zijn bij een workshop dag/avond vindt er geen restitutie plaats op het totaalbedrag.
 • Indien Emo-Run door omstandigheden de training/cursus annuleert is de deelnemer geen kosten verschuldigd.
 • Emo-Run houdt zich het recht voor om trainingen/cursussen door een externe trainer te laten verzorgen. Dit kan alleen na overleg met en goedkeuring van de deelnemer.

Geldzaken

 • Voor aanvang van de cursus/training deelt Emo-Run de deelnemer mondeling of schriftelijk (e-mail) mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn indien niet exclusief vermeld inclusief B.T.W. en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Emo-Run is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij Emo-Run zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. De deelnemer heeft bij onvoorziene prijswijzigingen recht om per onmiddelijk de overeenkomst te beëindigen.
 • Bij inschrijving van een workshop wordt vooraf het gehele bedrag gefactureerd en dit dient voor aanvang van de eerst workshop dag/avond via bankoverschrijving betaald te zijn.
  Als deelnemer onverwacht niet aanwezig kan zijn vindt er geen restitutie plaats op het totaalbedrag.
 • Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de deelnemer per bankoverschrijving na ontvangst factuur voor aanvang van de cursus/training betaald te zijn.
 • Indien de factuur 30 dagen na factuurdatum niet is voldaan, dan is Emo-Run gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
 • Het advies van Emo-Run is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Emo-Run sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de deelnemer van door Emo-Run verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Emo-Run. Met dien verstaande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Emo-Run verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Emo-Run nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Emo-Run om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Emo-Run te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Emo-Run is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Privacy / klachten

 • Emo-Run zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Uitzondering: Indien er reden is dat de (psychische) gezondheid van de deelnemer in het geding is, kan contact opgenomen worden met de (verwijzende) psycholoog/psychiater/arts.

Tenslotte:
Emo-Run zal nooit en te nimmer de intentie hebben iemand iets wijs te maken of op te lichten, dan wel met opzet schaden. Emo-Run verwacht deze houding ook van anderen.

 

Disclaimer website/drukwerk

Emo-Run heeft deze website en het drukwerk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Emo-Run is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeven van de website, noch voor (ander) schadeveroorzakende gebruik van de website.
Ook zijn aan deze website door middel van links websites van andere verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken .Emo-Run is niet verantwoordelijk voor de informatie van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. Op ieder aanbod op deze website, en iedere door, uit of via de website met Emo-Run voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Emo-Run van toepassing. Emo-Run is een eenmanszaak. Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Emo-Run van toepassing. Hierin is ook een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. Deze voorwaarden zijn gratis opvraagbaar bij Emo-Run. Emo-Run heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze disclaimer afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

Copyrights

Op deze website berust copyright©. Alle rechten zijn voorbehouden aan Emo-Run.nl
Afzonderlijke documenten kunnen verschillende copyright vermeldingen en/of juridische mededelingen bevatten.